Přidat článek
     Reklama

Co má umět předškolák?

Web: http://www.ucimeseradi.cz/

Při nástupu do školy by dítě mělo umět napsat své jméno, rozeznávat pravou a levou stranu, směry - vpředu, vzadu, nahoře, dole, napočítat do deseti, poznávat základní barvy a geometrické tvary, dále vyjmenovat dny, měsíce a roční období.

Mimo tyto učební návyky, je podstatné, aby bylo dítě soběstačné a mělo dostatečně rozvinutou jemnou a hrubou motoriku.

Do jemné motoriky, kterou by měl prvňáček zvládat se zahrnují takové činnosti jako je zavazování tkaniček, zapínání zipů, knoflíků, používání příborů a hlavně schopnost správně uchopit psací pero. Jemná motorika se rozvíjí všemi možnými rukodělnými pracemi např. stříháním, modelováním, navlékáním korálků a dalšími činnostmi, kde jsou zapojeny ruce a prsty.

Hrubá motorika se týká pohybových schopností a každý předškolák by měl zvládnout skákat na jedné noze či přeskočit nějaký předmět, udržet rovnováhu, chytat a házet míč a podobné činnosti. Je také důležité, aby dítě zvládalo souhru pohybu s kontrolou zraku a myšlením.

Když má dítě problémy se čtením a psacím

S nástupem do školy se mnoho dětí potýká s problémy se čtením a počítáním. Je vhodné v dětech upevňovat pozitivní návyky v učení a to především formou hravých pomůcek. Velkou variabilitu v tomto směru nabízí strukturované učení, které je určené nejen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Strukturované učení nabízí zábavné úkoly nácviku počítání, psaní a čtení, se kterými většina dětí na začátku školní docházky bojuje. Je postaveno na teorii učení a chování, jejichž cílem je posilování silných stránek dítěte. Toto učení respektuje individualitu každého dítěte, jeho zvláštnosti i vývojovou úroveň.

K nácviku různých znalostí a dovedností se používají strukturované úkoly, které jsou postaveny na snadnějším porozumění zadání a zvládnutí jeho vyhotovení. Nejjednodušší formou jsou úkoly, které dítě plní ve strukturované krabici.

Jak naučit dítě říkat r a ř?

S dětmi s vadami řeči se pracuje již ve školkách, ovšem ne vždy se problém vyřeší v čas a některé děti nastupují do školy a stále se potýkají s tzv. dyslálií což znamená, že dítě špatně vyslovuje nějakou hlásku, kdy nejčastěji jde právě o „r“ a „ř“ nebo sykavky.

K nápravě logopedických obtíží pomůže logoped a používání nejrůznějších logopedických pomůcek, které pomohou v případě špatné výslovnosti, obohatí slovní zásobu a pomohou s nácvikem čtení.

Nácvik správného vyslovování by nemělo být jen opakování seznamu slov. Opakování slovíček je pro děti nesmyslné, lepší je využít vhodných obrázků ke speciálnímu cvičení. Pro nápravu špatné výslovnosti jsou vhodné logopedické říkanky, básničky, písničky, pohádky aj.

K obohacení slovní zásoby pomohou kartičky k nácviku jednotlivých hlásek. Jedná se o kartičky s obrázky a hláskami, které umožní dítěti lepší zapamatování. Oromotorická cvičení jsou skvělá k tomu, že pomohou dětem v nácviku motoriky mluvidel.Co má umět předškolák?

Strukturované účení
Grafomotorika
Logopedické pomůcky
Kategorie: